§1

Organami Komitetu są Przewodniczący Komitetu oraz Prezydium Komitetu.

 

§ 2

Liczba zastępców Przewodniczącego Komitetu nie jest większa niż 4.

 

§ 3

Liczba członków Prezydium Komitetu jest nie większa niż 9. Liczba członków Prezydium wybrana poza zastępcami Przewodniczącego Komitetu i sekretarzem jest nie większa niż 3.

 

§ 4

Komitet może powołać Honorowego Przewodniczącego, a także Honorowego Członka Komitetu spośród osób, które legitymują się wybitnym dorobkiem badawczym w zakresie problematyki naukowej Komitetu oraz szczególnie czynnym udziałem w jego pracach.

1) Honorowy Przewodniczący Komitetu powinien być członkiem Komitetu przez co najmniej cztery kadencje i pełnić funkcję przewodniczącego komitetu przez co najmniej dwie kadencje.

2) Honorowi Członkowie Komitetu powinni być członkami komitetu przez co najmniej 3 kadencje.

3) Uchwała zebrania plenarnego Komitetu o powołaniu Honorowego Przewodniczącego Komitetu lub Honorowego Członka komitetu jest podejmowana zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków Komitetu.

4) Godność Honorowego Przewodniczącego i Honorowego członka Komitetu jest nadawana dożywotnio. Honorowy Przewodniczący i Honorowy Członek Komitetu bierze udział w zebraniach plenarnych Komitetu bez prawa głosu.

5) Honorowy Przewodniczący może być tylko jeden, natomiast liczba Honorowych Członków Komitetu nie może przekraczać dziesięciu procent ustalonej przez Wydział liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 5

Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

Przewodniczący może również zwołać posiedzenia, o których mowa w ust. 1, na wniosek co najmniej 30 procent członków Komitetu.

 

§6

Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

 

§7

Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia Prezydium Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 

§8

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje działania i uchwały w sprawach służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez Komitet, a więc filologii klasycznej, historii starożytnej, archeologii śródziemnomorskiej, historii sztuki starożytnej i prawa antycznego, w szczególności dotyczących:

1) rozważania istotnych problemów reprezentowanych w Komitecie dyscyplin lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowania w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych,

2) oceny stanu nauki i wypowiadania się w sprawach polityki naukowej i dydaktycznej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez Komitet w pokrewnych dyscyplinach,

3) współdziałania z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet lub pokrewnych dyscyplin,

4) inicjowania badań naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz oceny programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk,

5) współdziałania w upowszechnianiu wyników badań naukowych, debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w pkt. 1, oraz wprowadzania do praktyki społecznej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie,

6) opracowania, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz i opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społecznego i kulturalnego rozwoju kraju,

7) oceny poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenia działalności wydawniczej,

8) oceny programów nauczania i opinii w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenia działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu,

9) inicjowania i prowadzenia współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienia, zgodnie z uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodową/międzynarodowymi organizacją/organizacjami naukową/naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet,

10) przygotowywania, wspólnie z innymi komitetami naukowymi, multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii

12) zgłaszania i opiniowania wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,

13) współpracy ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,

14) innych zadań zleconych przez władze Akademii lub podejmowanych z inicjatywy Komitetu.

 

§9

Prezydium Komitetu:

1) przygotowuje projekty uchwał, plany pracy i sprawozdania z działalności Komitetu,

2) podejmuje dceyzje w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

 

§10

Przewodniczący Komitetu:

1) zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom i kieruje bieżącą pracą Komitetu,

2) reprezentuje Komitet na zewnątrz.

 

§11

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

 

§12

1) Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków komitetu, którzy ukończyli 75 rok życia.

2) Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3) W sprawach nie cierpiących zwłoki przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

 

§ 13

1) W ramach Komitetu działają komisje: do spraw Nagród i Odznaczeń, Wydawnicza, do spraw Badań Naukowych i Kontaktów Międzynarodowych, oraz sekcje: Archeologiczna, Bizantynologiczna, Neolatynistyki i Recepcji Kultury Antycznej, Praw Antycznych.

Wyżej wymienione jednostki organizacyjne powołane są do wykonywania zadań wymienionych w § 8.

2) Komitet może powoływać w zależności od potrzeb Zespoły.

3) Do struktur określonych w ust. 1 wchodzą członkowie Komitetu.

 

§ 14

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zebrania Plenarnego w dniu 24 marca 2012 roku i wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez wiceprezesa PAN nadzorującego prace Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.