Regulamin Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej

Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na posiedzeniu Komitetu w trybie zdalnym

w dniu 27.06 2020 roku [Uchwała nr 1 /2020]

§ 1

Niniejszy Regulamin Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części Regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w trybie głosowania zdalnego w dniu 27.06 2020 roku [uchwała nr 1 /2020] i zatwierdzony przez prof. dr. hab. Stanisława Filipowicza, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 10.08.2020 r. Komitet działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki humanistyczne i społeczne. Komitet jest samorządną, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju, reprezentacją dyscyplin nauki: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, prawo, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej.

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695) - należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie osiągnięć tych dyscyplin dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
 2. współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 3. inicjowanie badań oraz dawanie impulsu do tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
 4. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz we wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 5. opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
 6. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. wydawanie lub udział w wydawaniu własnego czasopisma pt. „Meander. Rocznik poświęcony kulturze świata starożytnego” wraz z dokonywaniem przynajmniej raz w roku oceny jego poziomu naukowego (merytorycznego) oraz wspomaganie merytoryczne innych czasopism zajmujących się problematyką związaną z naukami objętymi zakresem działalności Komitetu;
 8. przedstawianie wniosku zaopiniowanego przez Komitet w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma pt. „Meander. Rocznik poświęcony kulturze świata starożytnego" i na jego wniosek pozostałych członków redakcji oraz członków komitetu redakcyjnego; przy czym redaktora naczelnego wydawnictwa Komitetu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, powołuje na okres bieżącej kadencji Komitetu Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk; członków redakcji oraz członków komitetu redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu na wniosek redaktora naczelnego;
 9. organizowanie imiennych konkursów na najlepsze prace w zakresie dyscyplin objętych zakresem działalności Komitetu w celu krzewienia ich osiągnięć, zgodnie z regulaminem danego konkursu;
 10. analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
 11. inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN nr 37/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;
 12. powoływanie krajowych sekcji międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
 13. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 14. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 15. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 16. inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dyscyplin nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybrani zgodnie z Regulaminem wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności
 3. Komitet może zapraszać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.
 4. Zaproszonych specjalistów powołuje w skład Komitetu Dziekan Wydziału na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

§ 5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 1. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.
 2. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, zebranie plenarne Komitetu, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, może powołać Honorowego Przewodniczącego Komitetu.
 3. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscyplin nauki: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, prawo, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.
 4. Godność Honorowego Przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
 5. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden Honorowy Przewodniczący. Honorowy Przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.
 6. Honorowi Członkowie Komitetu oraz Honorowy Przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój status.

§ 6

 1. Organami Komitetu są:
 1. Przewodniczący Komitetu,
 2. Prezydium Komitetu.
 1. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrania plenarne odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.
 2. W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest zwołanie i prowadzenie zdalnych posiedzeń oraz zebrań plenarnych Komitetu oraz Prezydium Komitetu przy pomocy narzędzi teleinformatycznych zapewniających sprawny ich przebieg i skuteczne działanie, rekomendowanych przez Prezydium PAN.

§ 7

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje on bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Komitetu. W razie niemożności wskazania zastępcy przez Przewodniczącego Komitetu, wskazania zastępcy dokonuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.
 2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video-konferencji, itp.).
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Przewodniczący Komitetu zwołuje zdalne zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 8

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący,

2) jego Zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),

3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).

2. Prezydium Komitetu może spośród swoich członków wybrać sekretarza Komitetu.

3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.

5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.

6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć bez głosu stanowiącego: Honorowy Przewodniczący lub Członkowie Honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

§ 9

 Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

§ 10

 

Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 11

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych).
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. Przewodniczącymi sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 4. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu.
 5. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.

 

Skan oryginału dokumentu: kliknij, żeby otworzyć pdf.