Sylwetki naukowe członków KNoKA


 

Prof. dr hab. Jerzy Axer (członek PAN)

Obraz1.jpg

 

Dyrektor Kolegium Artes Liberales (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego). Filolog klasyczny o zainteresowaniach kulturoznawczych i historycznych.

Główne pola badawcze: literatura łacińska (studia nad retoryką i Cyceronem), studia nad literaturą nowołacińską (epistolografia, źródła historyczne, teatr jezuicki), historia dyplomacji XVI-wiecznej, tekstologia (edycje tekstów antycznych i nowożytnych); studia nad dramatem europejskim oraz studia nad tradycją klasyczną w kulturze Polski i Europy (XVI-XX wiek). Autor ponad 600 publikacji.

http://al.uw.edu.pl/kadra/axer-jerzy/

 

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM  

Obraz3.jpg                                                                                                                     Fot. Piotr Namiota

 

Profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje historię wczesnego cesarstwa rzymskiego (I-III w.), w szczególności ideologię władzy i autoprezentację cesarzy w okresie pryncypatu, a także historię idei. Ważnym komponentem tych badań jest numizmatyka rzymska – ikonografia i aspekt ideologiczny monet. Jej badania oscylują również wokół recepcji antyku.

https://amu.academia.edu/KatarzynaBalbuza,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Balbuza,

https://www.youtube.com/watch?v=ypr7MaSzLRw&t=4681s (wykład pt. Triumf rzymski i jego antyczne wyobrażenia w sztuce i na monetach – dla Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

 

Prof. dr hab. Krystyna Bartol

Obraz4.jpg

 

Profesor na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszar badawczy: filologia klasyczna – hellenistyka, liryka grecka, grecka proza poklasyczna

https://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/pracownicy/prof.-zw.-dr-hab.-krystyna-bartol

https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/rada-ncn/struktura-rady/krystyna-bartol

https://scholar.google.com/citations?user=DTzSU_kAAAAJ&hl=pl

 

Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Obraz5.jpg

 

Profesor uczelni w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, absolwent Wydziału Teologicznego PAT, wykładowca AST w Krakowie. Patrolog, tłumacz, współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa Homini. Affiliated Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie, stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Batorego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Stały współpracownik teatru Gardzienice, wykładowca „Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice".  Zajmuje się badaniami nad leksykografią grecką, antycznymi fragmentami muzycznymi, kultami misteryjnymi oraz związkami tragedii z teologią. Wydał m.in: Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej (2004), Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych (2012), Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne – antyk, chrześcijaństwo (2013); Delficki trójnóg. Sentencje delfickie (2017), Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych: tragedia attycka (2017).

https://ifk.filg.uj.edu.pl/wykladowcy/krzysztof-bielawski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bielawski_(filolog)

 

Prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska

Obraz6.jpg

 

Profesor na Uniwersytecie  Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szerokim kręgu badań literacko-filozoficznych. Należy do nich literaturoznawstwo klasyczne: greckie i łacińskie, teoria literatury, teatr i dramat antyczny – grecki i rzymski. Prowadzone przez nią badania obejmują również tragedię Eurypidesa, której poświęciła znaczną część publikacji. W spektrum jej zainteresowań naukowych znalazła się także recepcja kultury antycznej w renesansie i epokach późniejszych, retoryka i jej źródła antyczne, filozofia sofistyczna oraz historiografia Tukidydesa.

http://romanistyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/jadwiga_czerwinskacv.pdf

http://www.italianistyka.uni.lodz.pl/zaklad/zespol/prof-dr-hab-jadwiga-czerwinska/bio

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/jadwiga-czerwinska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Czerwi%C5%84ska

 

Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz  (honorowy przewodniczący)

Obraz7.jpg

 

Profesor senior UAM w Poznaniu, Członek czynny PAU. Obszar badań: hellenistyka – liryka i inne małe formy poetyckie, komedia, proza okresu cesarstwa (Atenajos); latynistyka – wybrane aspekty poezji Wergiliusza i Owidiusza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Danielewicz_(filolog)   [stan na rok 2012]

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=T7vvZ9gAAAAJ

https://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/pracownicy/prof.-zw.-dr-hab.-jerzy-danielewicz

 

Prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

Obraz8.jpg

Profesor w Katedrze Filologii Łacińskiej Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Filolog klasyczny, literaturoznawca. W kręgu jej zainteresowań badawczych od wielu lat pozostaje łacińska proza okresu republiki rzymskiej i polskiego renesansu. Jej dotychczasowe publikacje dotyczyły między innymi historiografii  cesarstwa rzymskiego, polskiego renesansu. Zajmowała się też literackimi wizerunkami kobiet w republice rzymskiej. Obecnie pracuje nad prozą religijną Marcina Kromera.

https://pracownik.kul.pl/agnieszka.dziuba

 

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski (przewodniczący)

Obraz9.jpg                                                                                                                             (fot. Adrian Wykrota)

Profesor na Wydziale Historii UAM.

Obszar zainteresowań badawczych: historia chrześcijaństwa w starożytności, idee polityczne starożytności, ustrój późnego Cesarstwa Rzymskiego, historia dominatu i wczesnego Bizancjum, dzieje bizantynologii polskiej.

https://historia.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy/kazimierz-ilski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Ilski

Wystąpienia internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=I_3OD-IISqE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7627y4Lc_J8

https://www.youtube.com/watch?v=x0QgoIWCGXA

 

Dr hab. Katarzyna Jażdżewska

Obraz10.jpg 

Associate Professor w Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus University. Zajmuje się prozą grecką, zwłaszcza starożytną literaturą filozoficzną i dialogiem jako formą literacką. Jej badania dotyczą autorów różnych okresów – od Platona i Ksenofonta przez okres wczesnego cesarstwa rzymskiego (Dion Chryzostom, Plutarch, Lukian, Filostrat) po Bizancjum (Teodor Metochites, hagiografia bizantyńska). Jest też tłumaczką literatury greckiej (przekłady Fizjologa, Plutarcha i Diona Chryzostoma).

https://au.academia.edu/KatarzynaJazdzewska

https://orcid.org/0000-0003-4216-978X

 

Dr Karol Kłodziński

Obraz11.jpg

 

Adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej UG, historyk starożytności i epigrafik. Zajmuje się historią wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, a szczególnie Afryką Rzymską. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikuje na łamach m.in. "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" oraz "Klio. Beiträge zur Alten Geschichte". Członek Polskiej Misji Archeologicznej w Mustis (El Krib w Tunezji). 

https://ug.academia.edu/KarolK%C5%82odzi%C5%84ski

 

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Obraz12.jpg

 

Maciej Kokoszko jest filologiem klasycznym i historykiem – bizantynologiem, absolwentem historii i filologii klasycznej, profesorem nauk humanistycznych w zakresie historii starożytnej. Pełni funkcję dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (w kadencji 2016–2020 r. oraz 2020 – 2024 r.) oraz kieruje Katedrą Historii Bizancjum UŁ. Jest także przewodniczącym Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Sekcji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i polskiego komitetu narodowego Association Internationale des Études Byzantines. Wykłada historię starożytną. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii antyku klasycznego i wczesnego Bizancjum. W największej mierze dotyczą one medycyny  (zwłaszcza dietetyki i farmakologii) oraz historii jedzenia.

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/prof-dr-hab-maciej-kokoszko

 

 

Dr Andrzej Kompa

Obraz13.jpg

 

Adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ. Bizantynista. Sekretarz Komisji Bizantynologicznej PTH (polski komitet narodowy AIEB), członek-założyciel Centrum Ceraneum oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Kieruje zespołem nadsyłającym polską część do powszechnej bibliografii bizantynologicznej „Byzantinische Zeitschrift”. Sekretarz redakcji „Byzantina Lodziensia”, członek redakcji „Studia Ceranea” i „Series Ceranea”. Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. jakości kształcenia od 2016. Naukowo zainteresowany przede wszystkim dziejami Bizancjum między V i IX/X w., historiografią bizantyńską (w tym zwłaszcza kronikarstwem), relacjami cesarstwa bizantyńskiego z sąsiadami (Chazarowie), instytucją cesarstwa, edukacją, historią społeczną i dziejami intelektualnymi, Konstantynopolem.

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/dr-andrzej-kompa/

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/dr-andrzej-kompa

 

Prof. dr hab. Kazimierz Korus

Obraz14.png

 

Emerytowany profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadzi badania nad grecką kulturą, historią literatury greckiej, zwłaszcza satyry, mimu, dramatu, poklasycznej wymowy oraz antycznej krytyki literackiej, a od kilku lat etnolingwistyki. Autor ponad 150 prac i 11 monografii. Ostatnia opublikowana książka. Godność i Wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej. Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Kraków 2019.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Korus

 

Dr hab. Jan Kucharski, prof. UŚ

Obraz15.jpg

 

Profesor uczelni na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego praca naukowa dotyczy trzech blisko ze sobą związanych obszarów: tragedii greckiej (której poświęcił doktorat), retoryki i oratorstwa w starożytnych Atenach oraz ateńskiego prawa. Okazjonalnie zajmuje się również wybranymi zagadnieniami z zakresu starożytnej epiki (Homer), folkloru i bajki, a także bizantyńskiej i nowożytnej recepcji literatury greckiej.

https://silesian.academia.edu/JanekKucharski
https://us.edu.pl/instytut/il/osoby/janek-kucharski/

 

Prof. dr hab. Ryszard Kulesza

Obraz16.jpg

 

Profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar zainteresowań badawczych:  historia starożytnej Grecji i recepcja antyku. Autor ponad dwudziestu książek i innych publikacji dotyczących antyku. Prezes Stowarzyszenia Historyków Starożytności.

http://ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/prof-dr-hab-ryszard-kulesza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kulesza_(historyk)

 

 

Dr hab. Jan Kwapisz

Obraz17.jpg 

Adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Filolog klasyczny. Wśród jego głównych zainteresowań znajduje się poezja hellenistyczna, zabawy lingwistyczne w poezji greckiej i łacińskiej oraz metryka starożytna. Jest autorem książek "The Greek Figure Poems" (Peeters, 2013) oraz "The Paradigm of Simias: Essays on Poetic Eccentricity" (de Gruyter, 2019).

http://ifk.uw.edu.pl/instytut/pracownicy/jan-kwapisz,16.html

https://uw.academia.edu/JanKwapisz

 

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Obraz18.jpg

 

Profesor w Katedrze Epigrafiki i Papirologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań badawczych:

– epigrafika grecka ze szczególnym naciskiem na badanie inskrypcji z okresu hellenistycznego, rzymskiego i późnoantycznego;

– opracowywanie inskrypcji greckich i łacińskich z polskich badań archeologicznych na obszarze Śródziemnomorza i Afryki północno-wschodniej (Egipt, Sudan, Libia, Cypr, Izrael, Bułgaria, Czarnogóra);

– historia i kultura Egiptu grecko-rzymskiego;

– historia i kultura Nubii chrześcijańskiej.

 https://uw.academia.edu/AdamLajtar

 

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Obraz19.jpg                                                                                                               (fot. Kamila Braulińska)

Profesor w Katedrze Epigrafiki i Papirologii Wydziału Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów w zakresie archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim, w dalszym ciągu działalności naukowej i badawczej zdobył kwalifikacje w dziedzinie papirologii i epigrafiki, historii starożytnej i filologii klasycznej. Zajmuje się interpretacją i krytyką starożytnych greckich i łacińskich tekstów źródłowych, dokumentarnych i literackich, zwłaszcza papirusów, inskrypcji i graffiti. Uczestniczy w badaniach archeologicznych w Egipcie, gdzie jest członkiem misji Centrum Archeologii  Śródziemnomorskiej UW w Aleksandrii (wykopaliska na Kom el-Dikka), prowadzi badania starożytnych graffiti w Dolinie Królów (grobowiec Ramzesa VI), kierował też w przeszłości polską misją wykopaliskową w Denderze. Zajmuje się też m.in. ikonografią Nubii chrześcijańskiej oraz historią  badań i podróży do Egiptu. Obok niektórych aspektów egiptologii i historii cesarstwa rzymskiego interesuje się także wybranymi zagadnieniami związanymi z historią okresów późniejszych.

https://www.archeologia.uw.edu.pl/adam-lukaszewicz/

http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.edu.pl/portfolio/adam-lukaszewicz/

 

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski

Obraz20.jpg                                                                                                                 (fot. © Pieta van Beek)

Profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Obszary badań:

- grecka historiografia (Agatharchides z Knidos, greckie relacje o krajach Afryki, Azji i europejskiego barbaricum), etnosy świata starożytnego i średniowiecza;

- rekonstrukcje zaginionej literatury greckiej z fragmentów i testimoniów;

- kontakty świata Zachodu i Azji Wschodniej w starożytności i średniowieczu; znajomość świata greckiego i Rzymu w Azji;

- historia relacji polsko-greckich; twórczość w języku greckim autorów związanych z dawną Rzecząpospolitą;

- zwierzęta świata antycznego;

- etymologia i geneza nazw własnych;

- Hezjod i teogonie;

https://wroc.academia.edu/GosciwitMalinowski

http://www.isksio.uni.wroc.pl/instytut/struktura-instytutu/kierownictwo/dr-hab-gosciwit-malinowski-prof-uwr/

http://hellenopolonica.blogspot.com/?view=flipcard

 

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Obraz21.jpg

 

Profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą bizantyńską (szczególnie okresu Komnenów), recepcją Bizancjum w literaturze i kulturze po 1453 roku. W ostatnim  czasie zespół badawczy,  którym  kieruje, bada rolę zwierząt w kulturze bizantyńskiej.

https://www.silesian.academia.edu/Przemys%C5%82awMarciniak

www.byzantium.pl

 

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Obraz22.jpg

Profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar jego badań obejmuje dzieje Cesarstwa Rzymskiego, w tym zwłaszcza prowincji nad Renem i Dunajem. W zakres ten wchodzą: romanizacja, urbanizacja i municypalizacja, społeczna rola armii rzymskiej,  przemiany religijne.  Odrębną sferę zainteresowań badawczych stanowi epigrafika rzymska.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Mrozewicz

https://amu.edu.pl/uniwersytet/wyszukiwarka-pracownikow/osoba?id=10004372&alias=Leszek-Mrozewicz

 

Prof. dr hab. Krzysztof Narecki

Obraz23.jpg

Profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obszar badań i osiągnięcia: filozoficzna literatura grecka, zwłaszcza terminologia, której dotyczą m.in. monograficzne opracowania: Logos we wczesnej myśli greckiej (1999), Słownik terminów Arystotelesowych, w: Dzieła wszystkie Arystotelesa, t. VII (1993 i 2003), Mneme w epoce przedsokratyków (2020). współautor książek: Centony Homeryckie (2017) i Scholia on Pausanias. Introduction, translation, and commentary (2018). Autor artykułów i rozdziałów poświęconych przedsokratykom (zwłaszcza Heraklitowi, także Empedoklesowi, Parmenidesowi oraz innym), wielu haseł do Encyklopedii Katolickiej i Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Od 2011 roku kieruje Katedrą Filologii Greckiej w Instytucie Literaturoznawstwa KUL. W latach 2001-2021 pełnił kilka ważnych funkcji w swojej Uczelni: dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej, prodziekana i dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych oraz prorektora. Przez wiele lat redaktor naczelny serii „Roczników Humanistycznych”, od 2014 redaktor z. 9: „Sinologia” tychże Roczników. Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych kilkunastu czasopism w Polsce i za granicą (m.in. „Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology”), członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Otrzymał m.in.: wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej (za rozprawę habilitacyjną), Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Brązowy Krzyż Zasługi oraz kilkanaście innych nagród państwowych i uczelnianych.

https://pracownik.kul.pl/kngreka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Narecki

 

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   

Obraz24.png

 

Profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obszary badań: historia i literatura późnego antyku, zwłaszcza wczesnochrześcijańska oraz bizantyńska, w tym: źródła chronologiczne z tego okresu, historie świąt i ceremonii pogańskich oraz chrześcijańskich, starożytne kalendarze, duchowość chrześcijańska (monastycyzm bazyliański, hezychazm bizantyński, Filokalia), ikonoklazm bizantyński oraz problem sztuki i kultu obrazów w pierwszych wiekach Kościoła.

https://independent.academia.edu/J%C3%B3zefNaumowicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Naumowicz

 

Prof. dr hab. Przemysław Nehring

Obraz26.jpg                                                                                                                               (fot. Andrzej Romański)

Profesor w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, literaturoznawca, patrolog, tłumacz. Zajmuje się literaturą wczesnochrześcijańską, w szczególności twórczością św. Augustyna, retoryką antyczną, epistolografią starożytną i późnoantyczą historiografią. Kierował projektem Scrinium Augustini. The World of Augustine’s Letters (baza danych scrinium.umk.pl i monografia Scrinium Augustini, Brepols 2017). Autor, współautor i tłumacz 10 książek i kilkudziesięciu artykułów oraz rozdziałów w książkach publikowanych po polsku, niemiecku i  angielsku. Ostatnia książka – St. Augustine, Essential Letters, introduced and selected by P.Nehring, translated by R. Teske, The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century, New York 2021.

https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=7154970

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82aw_Nehring

 

Dr Krzysztof Nowak (członek AMU PAN)

Obraz27.jpg

 

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. Leksykograf-mediolatynista, członek zespołu "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce”. Kierownik projektu NPRH "eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej" (http://scriptores.pl/efontes/). W latach 2020-2021 r. jako zastępca przewodniczącego AMU koordynował prace zespołu ds. opinii (https://amu.pan.pl/category/opinie-amu/).

 https://ijp.pan.pl/pracownicy/krzysztof-nowak/

 

Prof. dr hab. Danuta Okoń

Obraz28.png

 

Profesor na Uniwersytecie Szczecińskim.

Obszar badań: Imperium Romanum okresu Pryncypatu, stan senatorski, polityka personalna cesarzy, historia kobiet epoki imperialnej.  Specjalizacja: epigrafika łacińska, prozopografia rzymska.

https://szczecin.academia.edu/DanutaOko%C5%84

https://his.usz.edu.pl/prof-dr-hab-danuta-okon/

https://orcid.org/0000-0003-1173-7043

http://interstudia.usz.edu.pl/prof-dr-hab-danuta-okon/ 

 

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec

Obraz29.jpg

 

Profesor na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obszar zainteresowań badawczych: historia późnego Cesarstwa Rzymskiego (284-641 n.e.). Szczególne zainteresowania: prosopografia elit cesarstwa zwłaszcza w IV w.n.e.; historia ustroju: przemiany w rzymskiej administracji cywilnej w IV – VI wieku, kształtowanie się jednostek terytorialnych cesarstwa  (diecezje, prefektury), historia poszczególnych urzędów.

https://www.wnh.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=7557120

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Olszaniec

https://torun-pl.academia.edu/SzymonOlszaniec

Audycja „Póki my żyjemy”, Radio PiK, prowadzący: red. Robert Erdmann

27 stycznia 2019: https://www.radiopik.pl/183,137,styczen&sp=2

Miasta i ich instytucje w starożytności:

3 lutego 2019 https://www.radiopik.pl/183,135,3-lutego-2019

3 marca  2019 https://www.radiopik.pl/183,144,3-marca-2019 (emitowana ponownie 14 kwietnia 2019)

Chrystianizacja Europy

21 kwietnia 2019 https://www.radiopik.pl/183,158,21-kwietnia-2019

28 kwietnia 2019 https://www.radiopik.pl/183,160,28-kwietnia-2019&sp=1

 

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Obraz30.jpg

 

Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Polska archeolog o greckich korzeniach. Zajmuje się archeologią Grecji, Cypru i kolonii greckich Morza Czarnego, specjalizuje się w badaniach nad ceramiką i malarstwem wazowym. Laureatka wielu grantów KBN, MNiSW, NCN, kierowała polskimi badaniami na Ukrainie (stanowiska Koszary k. Olbii i Zavetnoe k. kolonii Akra na Krymie), przez 10 lat Paphos Agora Project UJ na Cyprze, a od 2019 r. jest szefową połączonej ekspedycji Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego w Pafos. Opublikowała ponad 150 prac, w tym kilka książek oraz wiele artykułów naukowych i popularno-naukowych, jest członkinią licznych gremiów naukowych, w tym Rady Naukowej Instytutu Austriackiego we Wiedniu, Archaiologike Etairia w Atenach, Society of Cypriot Studies w Nikozji, KNoKA PAN, wicedyrektorem Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, kieruje Komisją Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU. Jest cenionym dydaktykiem, wypromowała kilkoro licencjatów, ponad 90 magistrów oraz 12 doktorów.

http://www.archeo.uj.edu.pl/

https://polisharchaeologyincyprus.com/en/home/

https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/ewdoksia-papuci-wladyka/

https://jagiellonian.academia.edu/EwdoksiaPapuciWladyka

orcid.org/0000-0002-4533-2557

 

Dr Katarzyna Pietruczuk (sekretarz techniczny)

Obraz31.jpg

 

Adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszar badań: dramat grecki i łaciński (zwłaszcza tragedia grecka V w. p.n.e. i komedia Arystofanejska), wczesna transmisja tekstów dramatów, początki filologii klasycznej, biblioteki starożytne.

http://www.ifk.uw.edu.pl/instytut/pracownicy/katarzyna-pietruczuk,48.html

https://independent.academia.edu/KatarzynaPietruczuk

 

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

Obraz32.jpg

 

Profesor uczelni w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmuje się literaturą rzymską okresu augustowskiego i wczesnego Cesarstwa, zwłaszcza takimi autorami jak Tacyt (któremu poświęcił dwie książki i liczne artykuły), Swetoniusz, Pliniusz Młodszy, Wergiliusz i Owidiusz. Bada techniki narracyjne stosowane w antycznych tekstach historiograficznych i epickich; analizuje też literackie opisy gwałtownych zgonów. Od rocznika 91 (2004) jest redaktorem naczelnym czasopisma „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”. 

https://orcid.org/0000-0001-9272-7490

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189540525

https://wroc.academia.edu/JakubPigon   

 

Prof. dr hab. Jerzy Styka

Obraz33.jpg                                                                                                                               (fot. Wojciech Kłyza)

Profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Filologii Klasycznej).

Obszary badań: Antyczna teoria literatury, antyczna estetyka literacka, historia literatury rzymskiej, historia idei estetycznych, cywilizacja późnego antyku, recepcja kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych. Jego aktualne plany naukowe związane są z badaniem późnoantyznej kultury literackiej (przewidziana monografia skupia się na późnoantycznej semantyce kulturowej). Planuje także kontynuowanie podjętych wcześniej badań z dziedziny antycznej teorii i estetyki literackiej.

 

Prof. dr hab. Marian Szarmach

Obraz34.jpg                                                                                                             (fot. Konrad Trokowski)

Emerytowany profesor Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego badania i publikacje dotyczą cesarskiej literatury grecko-rzymskiej, głównie autorów wczesnochrześcijańskich oraz drugiej sofistyki. Jest autorem monografii, wielu przekładów, a także około 130 artykułów (m.in. w języku francuskim i niemieckim) w czasopismach polskich i zagranicznych.

Autor m.in. książek:

Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany (przekład, wstęp i komentarze), Toruń 2000

Dion z Prusy. Monografia historyczno-literacka, Toruń 1997.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego" w Tow. Naukowym w Toruniu. Wieloletni przewodniczący Komitetu Głównego olimpiady języka łacińskiego oraz Komisji Nagród w PTF. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Eos” - organu prasowego PTF. Członek Komisji Filologicznej PAU.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Szarmach

 

Prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Obraz35.jpg                                                                                                                            (fot. Daniel Zarewicz)

Profesor w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszar badań: neolatynistyka (edycja dzieł łacińskich Jana Kochanowskiego).

Redaktor naczelny Biblioteki Pisarzów Polskich.

Działalność dydaktyczna: seminaria poświęcone komediom Arystofanesa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Szyma%C5%84ski ,

http://www.ifk.uw.edu.pl/instytut/pracownicy/mikolaj-szymanski,11.html

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

Obraz36.jpg

 

Profesor w Instytucie Filologii Klasycznej UAM.

Badaczka poezji rzymskiej (głównie twórczości Owidiusza), teatru antycznego (dramaty Seneki) oraz recepcji antycznej kultury w literaturze nowożytnej Europy. Tłumaczka dzieł Seneki i Owidiusza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Weso%C5%82owska

http://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/pracownicy/prof.-zw.-dr-hab.-elbieta-wesoowska 

 

Dr hab. Marek Węcowski, prof. UW

Obraz37.jpg

Absolwent Instytutu Historycznego UW (mgr 1993) oraz paryskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (dr 2000), pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historii UW. Były stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia University, 2001), junior fellow Center for Hellenic Studies, Harvard University (2006), Fulbright visiting fellow, Princeton University (2014). Jego badania obejmują historię społeczną i historię kultury Grecji archaicznej, grecką poezję archaiczną, historiografię grecką oraz demokrację ateńską.

http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-hab-prof-uczelni-marek-wecowski

http://historia.uw.edu.pl/personel/marek-wecowski/ 

https://uw.academia.edu/MarekWecowski 

 

Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Obraz38.jpg               

Profesor uczelni w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako filolog klasyczny i językoznawca prowadzi badania, których obszar obejmuje dwie podstawowe dziedziny. Pierwszą stanowią dzieje językoznawstwa antycznego i tradycja gramatyczna starożytności grecko-rzymskiej. Badania uwzględniają koncepcje lingwistyczne Platona, Arystotelesa, stoików, gramatyków greckich (Dionizjos Trak, Apollonios Dyskolos) i rzymskich (Warron, Pryscjan), w szczególności poglądy dotyczące etymologii, fonetyki, imiennych i werbalnych kategorii fleksyjnych, a także derywacji i semantyki wyrazowej.  Drugą dziedziną jest synchroniczny opis systemu gramatycznego klasycznej łaciny z zastosowaniem strukturalistycznego aparatu pojęciowo-terminologicznego.

https://ifk.filg.uj.edu.pl/wykladowcy/hubert-wolanin

https://uj-pl.academia.edu/HubertWolanin

 

Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ

Obraz39.jpg

 

Profesor uczelni w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego.

Obszar badań: historia Bizancjum w IV-XI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kilku pól:

- relacje bizantyńsko-arabskie (VI-X w.);

- wizerunek Arabów w źródłach późnoantycznych i bizantyńskich;

- rywalizacja bizantyńsko-perska na obszarze Armenii,

- dzieje posiadłości bizantyńskich w na zachodzie Europy (Sycylia, Italia, Półwysep Pirenejski;

- Bizancjum w relacjach z państwami Europy Zachodniej (VI–IX w.);

- stosunki cesarstwa wschodniorzymskiego z papiestwem;

- Konstantynopol w okresie wczesno– i średnionobizantyńskim;

- epoka Justyniana Wielkiego.

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/dr-hab-teresa-wolinska-prof-ul/

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/dr-hab-teresa-wolinska-prof-ul

https://lodz.academia.edu/TeresaWoli%C5%84ska

 

Prof. dr hab. Jan Zabłocki

Obraz40.jpg

 

Profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalizuje się w prawie rzymskim i prawie kanonicznym. Swoje badania skoncentrował wokół źródeł prawa zachowanych w Nocach attyckich Aulusa Gelliusa. Autor licznych publikacji naukowych w postaci monografii i artykułów, a także  współautor polskiego przekładu Ustawy XII Tablic oraz członek zespołu tłumaczącego Digesta justyniańskie. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma «Zeszyty Prawnicze».


Google Scholar:
https://scholar.google.pl

https://orcid.org/0000-0001-5956-9339">ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5956-9339

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zab%C5%82ocki_(prawnik)